Nyní jste zde: Úvod → Pravidla a podmínky spolupráce

Pravidla a podmínky spolupráce


Obchodní partner bezvýhradně souhlasí s těmito podmínkami zprostředkovatelské spolupráce s firmou Manutan s.r.o. Souhlas vyjadřuje svou registrací na serveru partner.manutan.cz.

Obecná ustanovení

1. Administrátorem partnerského programu je firma Manutan s.r.o. se sídlem v Ostravě Třebovicích 722 00, Provozní 5493/5, která je zapsaná u Krajského obchodního soudu v Ostravě pod spisovou značkou oddíl C, vložka 19221 ode dne 14. 9. 1998.

2. Tyto podmínky a pravidla spolupráce upravují povinnosti a práva účastníka programu (dále Partner) a firmy Manutan s.r.o. (dále také Provozovatel).

3. Registrací do affiliate partnerského programu Manutan se registrovaná osoba stává Partnerem a zároveň se zavazuje k dodržování těchto podmínek a pravidel. Provozovatel je oprávněn registraci bez udání důvodu odmítnout. Partnerem může být pouze osoba starší 15 let.

4. Osobní data zadané Partnerem při registraci do affiliate partnerského programu budou zpracovány společností Manutan s.r.o., se sídlem v Ostravě Třebovicích 722 00, Provozní 5493/5, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

5. Ke komunikaci mezi Partnerem a Provozovatelem budou používány kontaktní informace aktuálně uvedené v administračním rozhraní affiliate partnerského programu Manutan.

6. Poskytnutá osobní data budou zpracována pouze ve spojitosti se službami nabízenými společností Manutan s.r.o. a k marketingovým účelům.

7. Provozovatel je oprávněn používat jméno nebo název společnosti Partnera a jeho logo k marketingovým účelům v prezentacích, marketingových materiálech, seznamech zákazníků a tyto údaje může zveřejňovat také na svých webových stránkách.

8. Partner svou registrací souhlasí se zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem. Tyto osobní údaje budou zpřístupněny pouze zaměstnancům společnosti Manutan s.r.o., popřípadě zaměstnancům dalších firem patřících organizaci Manutan International.

Podmínky spolupráce

9. Volba způsobu propagace produktů nebo stránek Provozovatele je na Partnerovi. Takovou propagací se myslí:

9 a) umístění reklamních formátů, nebo odkazů na web Provozovatele ve formě textových inzerátů na stránkách Partnera. Všechny tyto odkazy musí být označeny unikátní značkou, která identifikuje Partnera a jím zprostředkované zákazníky.

9 b) nabízení sortimentu firmy Manutan s.r.o. (s platnými ceníkovými nebo s aktuálními cenami včetně slev) ve vlastním webovém obchodě Partnera a předávání dokončených objednávek Provozovateli. V takovém případě poskytne Provozovatel Partnerovi k užívání databázi zboží a obrázky jednotlivých produktů.
Partner je podle tohoto bodu povinen na svém webu uvést následující:

Dodávky zboží pro tento obchod smluvně zajišťuje, za jejich správnost a za reklamace zodpovídá:
Manutan s.r.o.
Provozní 5493/5
Ostrava Třebovice 722 00
IČ: 25820702
DIČ: CZ25820702

V případě spolupráce podle tohoto bodu je Partner povinen na svém webu nabízet výhradně zboží dodávané Provozovatelem.

10. Žádný ze způsobů propagace Provozovatele z předchozího bodu nesmí být umístěn na internetových stránkách, které jsou v nesouladu se zákony ČR a na pornografické weby. Jakákoliv propagace firmy Manutan s.r.o. nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí poškozovat její obchodní jméno. Propagační informace o produktech Provozovatele nebo o Provozovateli samotném musí být zcela pravdivé. Také není dovoleno používat v propagačním textu nebo ve zdrojovém kódu prezentace nadměrně opakující se slova ani klamný nebo manipulující obsah za účelem dosažení vyšších pozic při vyhledávání.

11. Partner nesmí evidentně napodobovat grafický vzhled webových stránek www.manutan.cz a dalších stránek, které jsou pod správou Provozovatele. Vzhledem svých stránek nesmí v zákaznících vzbuzovat dojem, že se jedná o doménu vlastněnou firmou Manutan s.r.o.

12. Při propagaci produktů Manutan s.r.o. není povoleno používat jakákoliv automatická otevírání internetových stránek bez akce návštěvníka webu, načítáni serveru www.manutan.cz do pop-up a pop-under oken nebo iframe atp. Kliknutí zákazníka na reklamu Manutan s.r.o. musí být dobrovolné.

13. Reklamy Manutan s.r.o. nesmí být zobrazovány na stránkách bez obsahu nebo na stránkách které obsahují pouze reklamu.

Podmínky vyplácení provizí

14. Manutan s.r.o. vyplatí Partnerovi provizi z hodnoty realizovaných objednávek, přičemž hodnotou objednávky se myslí hodnota zakoupeného zboží bez dodatečných nákladů. Aby mohla být realizovaná objednávka považovaná za zprostředkovanou Partnerem (v případě, kdy Partner Provozovateli nepředává dokončenou objednávku, ale pouze přivádí zákazníky na web Provozovatele), musí být dokončena do 30 dnů ode dne, kdy byl objednávající zákazník naposledy přiveden z webu Partnera na web Provozovatele (www.manutan.cz).

15. Pro uznání provize za zrealizovanou objednávku zákazníkem, který byl přiveden na web Provozovatele z webu Partnera je z technických důvodů nezbytné, aby tento zákazník měl v počítači povoleno ukládání souborů cookies a zpracování javascriptu.

16. Provizi z realizované objednávky obdrží vždy pouze ten Partner, který jako poslední zprostředkoval před uskutečněním dané objednávky přístup zákazníka na web Provozovatele.

17. Partner vystaví firmě Manutan s.r.o. fakturu na provize z prodeje na základě údajů z žádosti podané prostřednictvím administračního rozhraní affiliate partnerského programu. Není-li Partner subjektem, který může vystavovat faktury, bude mu Provozovatelem po první žádosti o výplatu provizí doručena Zprostředkovatelská smlouva. Tato smlouva musí být partnerem podepsána a doručena zpět Provozovateli. Zprostředkovatelská smlouva je právní dokument, který umožňuje vyplácet provize Partnerům, kteří nemají Živnostenské oprávnění.

18. Minimální hodnota provize, o jejíž vyplacení lze v jednom kalendářním měsíci požádat je 300 Kč.

19. Firma Manutan s.r.o. se zavazuje vyplatit provizi Partnerovi nejpozději do 30 dnů po doručení faktury. V případě, kdy se jedná o Partnera bez živnostenského listu, bude výplata provize provedena nejpozději do 30 dnů od podání žádosti o vyplacení, respektive od doručení potvrzené Zprostředkovatelské smlouvy zpět Provozovateli. Pokud Partner nedoručí Provozovateli fakturu do 3 měsíců od podání žádosti o výplatu, pozbývá nároku na fakturovanou provizi.

20. Manutan s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu provizních pravidel i samotné výše poskytovaných provizí. Výpočet provizí bude prováděn výhradně na základě informací z administrativního rozhraní affiliate partnerského programu Manutan.

21. Procentní výše Provozovatelem poskytované provize je odvislá od celkové hodnoty zprostředkovaného prodeje bez DPH Partnerem. V závislosti na této kumulativní hodnotě má Partner nárok na provize podle tabulky níže.

Hodnota zprostředkovaného prodeje v Kč bez DPHProvize v %
0 Kč5
50.000,- Kč5,5
90.000,- Kč6
140.000,- Kč6,5
200.000,- Kč7
275.000,- Kč7,5
375.000,- Kč8
510.000,- Kč8,5
700.000,- Kč9
950.000,- Kč9,5
1.200.000,- Kč10

Firma Manutan s.r.o. se v affiliate partnerském programu Manutan zavazuje,

22. že přebírá odpovědnost za celý servis následující po dokončení objednávky (resp. předání dokončené objednávky Provozovateli), především se jedná o zajištění dopravy objednaného zboží, přijetí platby za něj a případné vrácení zboží nebo vyřízení reklamace.

23. že svému Partnerovi poskytne přístup do administračního rozhraní affiliate partnerského programu Manutan, kde bude moci sledovat počty jím zprostředkovaných a realizovaných objednávek, výši své provize v procentech a také aktuální hodnotu nárokovatelné provize. Žádost o vyplacení provize se bude realizovat prostřednictvím tohoto administračního rozhraní.

Podmínky odstoupení od smlouvy

24. Spolupráce v affiliate partnerském programu Manutan se uzavírá na dobu neurčitou. Právo na ukončení spolupráce má Provozovatel i Partner. Provozovatel ukončuje spolupráci výpovědí spolupráce resp. smlouvy o zprostředkování Partnerovi, o žemž bude Partnera informovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v administračním rozhraní affiliate partnerského programu Manutan. Partner ukončuje spolupráci doručením výpovědi spolupráce resp. Zprostředkovatelské smlouvy Provozovateli emailem nebo odstraněním zdrojových kódů reklamních ploch Manutan s.r.o.

25. Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat obsah webu Partnera a umístění bannerů na jeho stránkách a ukončit spolupráci v případě porušení jakéhokoliv bodu těchto pravidel a podmínek spolupráce.

Závěrečná ustanovení

26. Manutan s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel a podmínek spolupráce a na jakoukoliv změnu affiliate partnerského programu Manutan. V takovém případě bude každý účastník o změnách informován e-mailem nejpozději 3 pracovních dní před zavedením těchto změn.

28. Účast v affiliate partnerskému programu Manutan je chápána jako souhlas s těmito pravidly a podmínkami.

Podmínky a pravidla affiliate partnerského programu Manutan platí od 1. října 2009.


uživatel   heslo